Deep Forest

Letra de Sweet Lullaby (Ambient Mix)

Letras de Deep Forest

"Sweet Lullaby (Ambient Mix)"

Sasi sasi o to aro aro
O angi si nau boroi amu
Ni ma oe e fasi korona
Dolali dasa na, lao dai afuimae
Afuta guau mauri, Afuta wela inomae

Sasi sasi ae o angisi nau
Boroi nima oe e fasi koro na
Dolali dasa na, lao dai afuimae
Afuta guau mauri, Afuta wela inomae