Super Junior

Letra de Rokuko

Letras de Super Junior

"Rokuko"

Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!
 Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!!
 Anmanhda manhda manhda manha!!
 Da ippun ippun ippunida
 Yoboge jogi joge boyo?
 Yobo angyong anboyo
 Tongsuljibsultong sojumanbyongmanjuso
 Daishimjonshimida, ppo ppo ppo
 Ajohdajoha subagibagsu
 Dashi habchanghabshida!

Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!
 Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!!
 Niganundegani ilyoil swissu
 Surisurisu mullongmullongmul!
 Ajohdajoha subagibagsu!
 Dashi habchanghabshida!
 Ojedo gokkuro onuldo gokkuro
 Modun gon gokkuro doragago isso
 Neiri wayahe!
 Hengboge shigyega chekkagchekkag dorakagetji!!
 Chekkag chekkag chekkag One two three four five six GO!
 Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!
 Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!!

Hapatakachaja-a sabamaradanaga
 (10) Shib (9) gu (8) pal (7) chil (6) yuk (5) o (4) sa (3) sam (2) I (1) il teng!!
 Areso wiro, dwieso aphuro,
 Modun gon kokkuro rokkuko!!
 Haraboji halmoni ajosshi ajumma
 Namnyonoso chanchanchan!!
 Olsshigu jolsshigu parabarabappam,
 Modun gon kokkuro rokkuko!!

Nagatda ona naodagatna?
 Adultari dakotdai taldura!
 Dagathun byorun byorun gathda!
 Jakkuman kkummankkuja!
 Janggagan gajang shijibganjibshi
 Dadoenjanggug chonggugjang doenda!
 Ajohdajoha subagibagsu!
 Dashi habchanghabshida!
 Ojedo gokkuro onuldo kokkuro
 Modun gon gokkuro doragago isso
 Neiri wayahe! hengboge shigyega
 Chekkagchekkag dorakagetji!!
 Chekkag chekkag chekkag One two three four five six GO!

Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!
 Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!
 Ajohdajoha! subagibagsu! dashi habchanghabshida!
 Rokkuko! rokkuko! rokkuko! rokkuko!
 Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!!