Sean Paul

Letra de Strategy

Letras de Sean Paul

"Strategy"

[Intro:]
Dutty Yo ! 
Fi di gal dem again yuh know 
Buss di world ! Buss di world 
Dutty yo ! 
Dutty dutty dutty shot a fall again 
Because di gal dem a hackle mi 

[Chorus:]
Follow back a mi dem wah tackle mi dem well wah saddle mi 
Dem a walk wit a strategy 
Hafi fi get di dutty family up ina dem bed dem a carry mi 
And di gal dem a hackle mi 
Dem follow back a mi dem wah tackle mi dem well wah saggle mi 
And dem a walk wit a strategy 
Hafii get di dutty family up ina dem bed dem a carry me 

[Verse 1:]
Nuff man a mi enemy true dem gal a gimmie 
Well it's no wonder a mi dem follow true dem love dutty 
Dem feel mi straight up ina dem center man a wuk muckey 
And now dem feel unhappy true dem got di wrong jockey 
Di gal dem a tell mi seh a only Sean a follow we 
Dem outa dem mind Dem want mi all di time 
A true dem know seh di dutty well refined 
Dem tell mi seh a mi dem wah get 
Mi a dem target 
Everyday dem wah tek set 
A true di dutty dem a gal sex object 
Instant spot check 
Gal dem wah run mi to wreck 
A true dem hackle mi 

[Chorus]

[Verse 2:]
And now di gal dem a plan fi utilize di cup 
Dem get minutes of endless supply a wuk 
Size mi up and dem all a tell mi seh points deduct 
If it nuh buck up dem stomach mek dem maximize weh dem a run to 
Sensimenia mek mi meaner when mi mix it wit medina 
Wuk Celena mek she write it ina di Gleaner seh mi fittah and mi leanah 
Than Mr. Greena 
And now her freind dem a run mi dung around di town a look fi mi 
A true dem hackle mi 

[Chorus]

[Verse 3:]
From left to right di gal dem a fight an over mi dem get dem hype 
Gimmie mi stripe and dem a tell mi seh a mi dem really like 
Mi a dem type 
Mi a dem light 
Dem wah mi guide dem home tonight 
Seven miles, wuk dem right 
Dondemite get ignite 
True dem hakle mi 

[Chorus]

[Repeat from Verse 1]
CONTINUAR